Indlela yababi injengobumnyama

Indlela yababi injengobumnyama, abazi ukuthi bakhubeka ngani.

20 Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami.

21 Makungachezuki emehlweni akho , ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho,

22 Ngokuba kubgukuphila kwabakufumanayo nempilo yomzimba wonke wabo.

23 Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho, ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila . IZAGA 4 : 19 -23

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s